Regulamin

Regulamin

Sprzedawcą prowadzącym sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego nowegumy.pl i operatorem tego sklepu jest Lucky Star Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, KRS: 0000147799, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Regon: 471057593, NIP: 729-10-15-090, BDO: 000020881, Adres: Pogonowskiego 56-58, 90-619 Łódź

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedaż jest realizowana tylko na rzecz przedsiębiorców, którzy kupują rzeczy dostępne w Sklepie w celach bezpośrednio związanych z ich działalnością zawodową lub gospodarczą. Sklep nie prowadzi sprzedaży na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. Treści prezentowane na stronie internetowej Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu artykułu 66 i 661 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy.
 2. Zasady sprzedaży, określone w niniejszym regulaminie, dotyczą wyłącznie sprzedaży na terenie Polski. W przypadku chęci dokonania zakupu towarów lub usług z przeznaczeniem za granicę Polski, Klient obowiązany jest uzgodnić możliwość i zasady sprzedaży ze Sprzedawcą przed złożeniem zamówienia i obowiązkowo zaznaczyć fakt zakupu dokonywanego z przeznaczeniem poza granicę Polski w składanym zamówieniu (w rubryce Uwagi Klienta).
  Klient potwierdza, że jest świadomy, iż towary, usługi, oprogramowanie i/lub technologie zakupione lub otrzymane od Sprzedawcy mogą być przedmiotem ograniczeń w eksporcie, reeksporcie lub innych ustaw i przepisów wykonawczych. W związku z tym Klient wyraża zgodę na bezwzględne zastosowanie się do poniższych zasad:
  1. Klient nie może bezpośrednio lub pośrednio używać, sprzedawać, dostarczać lub w inny sposób eksportować, reeksportować lub przekazywać towarów, usług, oprogramowania i/lub technologii będących w ofercie Sprzedawcy, w sposób niezgodny z przepisami kontroli eksportu, sankcjami gospodarczymi i prawnymi obowiązującymi w Polsce, UE, ONZ lub innych krajach i regionach, których dotyczy działalność Sprzedawcy lub jego dostawców, do krajów, regionów i obszarów objętych restrykcjami, do osób lub podmiotów, a także do przedstawicieli takich osób lub podmiotów i podmiotów, nad którymi sprawują rzeczywistą kontrolę, ujętych w listach kontroli eksportu i restrykcyjnych sankcji gospodarczych oraz do zabronionego użytku końcowego.
  2. Dodatkowo, w odniesieniu do produktów firmy Linglong, polityka Sprzedawcy polega na przestrzeganiu przepisów dotyczących kontroli eksportu i sankcji gospodarczych obowiązujących w Chinach, USA, ONZ oraz innych krajach i regionach, których dotyczy działalność Sprzedawcy lub Linglong. W związku z tym Klient nie może bezpośrednio lub pośrednio używać, sprzedawać, dostarczać lub w inny sposób eksportować, reeksportować lub przekazywać produktów Linglong, w sposób niezgodny z regulacjami kontroli eksportu i sankcjami gospodarczymi obowiązującymi w wyżej wskazanych krajach, organizacjach i regionach, w szczególności:
   1. do krajów lub regionów, objętych embargiem w wymienionych regulacjach,
   2. do osób i podmiotów ujętych w listach kontroli eksportu i restrykcyjnych sankcji gospodarczych, a także do przedstawicieli takich osób lub podmiotów i podmiotów, nad którymi sprawują rzeczywistą kontrolę, prowadzonych przez Chiny, USA lub inne kraje i regiony, których dotyczy działalność Sprzedawcy lub firmy Linglong,
   3. do zabronionego użytku końcowego, takiego jak rozprzestrzenianie broni jądrowej, technologii rakietowej oraz broni chemicznej i biologicznej.
  3. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia rzeczywistego naruszenia jakichkolwiek przepisów lub regulacji, o których mowa w pkt. 2, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę na piśmie.
 3. Osoba, która zamierza korzystać ze Sklepu nowegumy.pl po raz pierwszy musi zarejestrować się wypełniając formularz rejestracyjny na stronie Sklepu internetowego. Formularz rejestracyjny stanowi ofertę Operatora Sklepu internetowego skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie założenia konta w Sklepie. W trakcie rejestracji Klient dokonuje wyboru loginu (unikalnego identyfikatora) oraz hasła (które nie powinno być powieleniem identyfikatora). Klient powinien także podać dane wymagane do rejestracji, w tym adres poczty elektronicznej. Z uwagi na to, że Sklep nie prowadzi sprzedaży na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, podanie prawidłowego NIP, REGON i firmy są niezbędne do rejestracji w Sklepie. Podanie błędnego adresu poczty elektronicznej spowoduje niemożność zalogowania się na wybrany login i hasło. Przy każdym kolejnym logowaniu się na stronie nowegumy.pl login nie ulega zmianie. Wszelkie informacje przekazane przez klienta w procesie rejestracji są prawnie wiążące. Wypełnienie formularza, złożenie oświadczenia w przedmiocie akceptacji regulaminu oraz kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje przesłanie formularza rejestracyjnego do Operatora Sklepu internetowego oraz skutkuje przyjęciem jego oferty przez Klienta, co powoduje zawarcie umowy o założenie konta w Sklepie internetowym.
 4. Otrzymywanie faktur VAT i faktur korygujących w formie elektronicznej. Klient może, wg własnego wyboru, po zalogowaniu i zaznaczeniu odpowiedniego pola (checkbox) na karcie „Twoje dane” w sklepie nowegumy.pl, wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur VAT i faktur korygujących (zwanych dalej dokumentami sprzedaży) w formie elektronicznej zamiast formy papierowej, wg zasad opisanych w Regulaminie. Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że Klientowi zaczną być dostarczane dokumenty sprzedaży wyłącznie w formie elektronicznej. Operator sklepu nowegumy.pl gwarantuje autentyczność i integralność tak dostarczanych Klientowi dokumentów sprzedaży, przy czym przez dostarczenie dokumentu sprzedaży Klientowi rozumie się jego udostępnienie przez Operatora sklepu w formacie PDF, na stronie sklepu, w zakładce: „Twoje faktury”, dostępnej dla Klienta po zalogowaniu. Klient ma możliwość przejrzenia lub pobrania dostarczonego mu dokumentu. Zalecamy pobieranie dokumentów na swój komputer w celu zaksięgowania oraz ich zabezpieczenia i archiwizacji na okres przewidziany przepisami prawa. Operator Sklepu zapewnia, że w celu umożliwienia pobierania dostarczanych dokumentów sprzedaży, oryginalny dokument sprzedaży będzie dostępny dla Klienta do pobrania w zakładce „Twoje faktury” przez okres co najmniej 3 m-cy od daty jego stworzenia. W przypadku otrzymania faktury korygującej w formie elektronicznej Klient obowiązany jest potwierdzić to każdorazowo, poprzez kliknięcie w odpowiedni link prezentowany na stronie sklepu, w zakładce „Twoje faktury” i dotyczący dostarczonego Klientowi pliku faktury korygującej. Klient może odwołać swoją zgodę na dostarczanie mu faktur sprzedaży i faktur korygujących drogą elektroniczną w każdym czasie po uprzednim skontaktowaniu się z operatorem sklepu i wyrażeniu takiego żądania.
 5. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym poprzez stronę nowegumy.pl lub strony przekierowujące do nowegumy.pl, odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, z którym Klient mógł się zapoznać i zapisać przed zawarciem umowy, a zapoznanie się z nim było potwierdzone przez klienta przy rejestracji w Sklepie internetowym. Złożone zamówienie stanowi ofertę skierowaną przez Klienta do Operatora Sklepu internetowego. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zapisy w treści zamówienia, nie powinien go składać.
 6. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony nowegumy.pl i stron przekierowujących. Zamówienia są również przyjmowane za pomocą API, poprzez bezpośrednią komunikację systemu sprzedaży Klienta z systemem sprzedaży Operatora. Klient, dokonując złożenia zamówienia poprzez API, oświadcza, że zamówienie składa zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu, wybierając potrzebne mu opcje tak, jakby osobiście wypełniał formularz zamówienia na stronie Sklepu Operatora. API może nie dostarczać wszystkich możliwości, które dostarcza formularz zamówienia na stronie Sklepu Operatora, niektóre opcje są predefiniowane i stałe. W przypadku, gdy Klient chce skorzystać z opcji niedostępnej w API, powinien złożyć zamówienie ręcznie na stronie sklepu Operatora. Każdorazowo, po złożeniu zamówienia przez API, Klient ma prawo zweryfikować jego treść na stronie Sklepu Operatora. W szczególności, w związku z wejściem w życie przepisów o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności (tzw. split payment), przy składaniu zamówienia przez API, z wyborem opcji dropshipping i płatność za pobraniem, Klient oświadcza, że dokonuje dalszej sprzedaży całości zamawianego, składanym zamówieniem, towaru i usług dla swojego klienta, którego dane podaje w zamówieniu jako adres dostawy i wystawia swojemu klientowi dowód sprzedaży (fakturę lub paragon) o wartości łącznej poniżej kwoty określonej w art.19 ustawy z 06.03.2018 – Prawo przedsiębiorców (na dzień 31.10.19 – 15000 zł), w związku z czym transakcja nie jest objęta obowiązkiem zastosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.2174 ze zm.) oraz ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1751). Dokonując zamówienia osobiście przez stronę lub poprzez API, na kwotę limitu, o którym mowa w art.19 ustawy z 06.03.2018 – Prawo przedsiębiorców, lub wyższą, kontrahent ma obowiązek dokonać zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W związku z tym po złożeniu zamówienia, przed dokonaniem zapłaty, należy skontaktować się z Operatorem sklepu w celu uzyskania stosownego dokumentu sprzedaży, zawierającego informacje o mechanizmie płatności podzielonej.
 7. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem wyżej wymienionej strony www do Klienta zostaje wysłana automatycznie na wskazany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail wiadomość „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”, potwierdzająca otrzymanie zamówienia, powodując związanie Klienta złożoną ofertą z chwilą, gdy wiadomość wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią. Do tej wiadomości załączany jest niniejszy regulamin.
 8. Przesłane do Klienta przez system elektroniczny Sklepu „Potwierdzenie otrzymania zamówienia” nie oznacza zaakceptowania przez Sklep zamówienia Klienta i nie jest potwierdzeniem dokonania sprzedaży.
 9. Sklep, po otrzymaniu zamówienia w terminie 7 dni roboczych odrzuca lub przyjmuje zamówienie do realizacji, za wyjątkiem przypadków wybrania przez Klienta opcji „za pobraniem” lub z „przelew – płatność odroczona”, w przypadku których Sklep odrzuca lub przyjmuje zamówienie do realizacji w terminie 7 dni od dnia ustalenia informacji koniecznych do weryfikacji adresata przesyłki oraz zdolności płatniczych Klienta. Sklep ma prawo odrzucić zamówienie bez podania przyczyn. Sklep wg własnego uznania lub wymogów dostawców może wymagać spełnienia przez Klienta dodatkowych warunków, w tym dokonywać dodatkowej weryfikacji Klienta przed podjęciem decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu Zamówienia. Informacja o odrzuceniu zamówienia przez Sklep wysyłana jest na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji. Aktualny status zamówienia Klient może sprawdzić po zalogowaniu się na stronie sklepu w zakładce „Twoje zamówienia”.
 10. Zamówienie uznaje się za odrzucone w przypadku braku odpowiedzi na zamówienie ze strony Sklepu w terminach, o których mowa w pkt 9 niniejszego regulaminu.
 11. Cenę towaru i wszelkie inne koszty zamówienia, w tym koszty transportu pokrywa Klient.
 12. Jeżeli zamówienie zostało odrzucone Klientowi z tytułu odrzucenia zamówienia nie przysługują żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zwrot uiszczonej ceny.
 13. Umowa wiąże strony z chwilą, gdy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wprowadzone zostanie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z treścią wiadomości.
 14. Przyjęte zamówienie zostanie zrealizowane i zamówiony towar zostanie wysłany do Klienta w ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy zgodnie z pkt 13 niniejszego regulaminu.
 15. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta przy składaniu zamówienia z opcji dostępnych na stronie Sklepu. W przypadku dostawy za pośrednictwem kuriera Sklep zastrzega sobie prawo jego wyboru według własnego uznania. Możliwe sposoby dostawy oraz koszty z nimi związane określone są na stronie Sklepu. Koszty przesyłki obciążają zamawiającego.
 16. Przy składaniu zamówienia o większej wartości Klient może skorzystać z modułu Negocjacje, o ile jest on aktualnie dostępny. O dostępności modułu Negocjacje decyduje Sklep.
 17. Sklep wg własnego uznania może moduł Negocjacje włączać lub wyłączać w każdym czasie. Sklep decyduje o wartości zamówienia, od której moduł Negocjacje staje się dostępny dla Klientów. Moduł Negocjacje według uznania Sklepu może zostać udostępniony wszystkim lub wybranym Klientom. Klient jest informowany o dostępności modułu Negocjacje poprzez pojawienie się aktywnej opcji w module składania Zamówień.
 18. Klient może wysyłać do negocjacji stworzony przez siebie koszyk.
 19. Status wysłanej negocjacji widoczny jest w zakładce „Twoje negocjacje” dostępnej dla Klienta po zalogowaniu się na stronie sklepu.
 20. Sklep może wg własnego uznania przesłaną przez klienta negocjację odrzucić bez podania przyczyn. Sklep może też według własnego uznania zatwierdzić negocjację bez udzielenia dodatkowego rabatu lub z dodatkowym rabatem. Po zatwierdzeniu negocjacji przez Sklep Klient otrzyma e-mail powiadamiający „Zatwierdzenie negocjacji”.
 21. Klient w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia negocjacji przez Sklep ma prawo ją odrzucić lub zaakceptować i złożyć na jej podstawie zamówienie, wybierając stosowne opcje na stronie sklepu.
 22. Klient ma prawo wyboru towaru, sposobu dostawy, sposobu zapłaty, rodzaju wystawianego dokumentu sprzedaży i innych opcji jedynie spośród udostępnionych w Sklepie w procesie składania zamówienia. Zasady i mechanizmy dokonywania płatności, opisane są w zakładce regulamin, rozdział płatności.
 23. Oferowane towary są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta (o ile w opisie na stronie nie podano inaczej). Okres gwarancji zależy od postanowień gwarancji udzielonej przez producenta.
 24. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym nowegumy.pl zawierają podatek VAT i są wyrażone w walucie polskiej.
 25. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w sprzedaży, wprowadzania nowych towarów, wycofywania towarów dotychczas dostępnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Zmiany te nie mają wpływu na zawarte już umowy sprzedaży.
 26. Ilość towarów oznaczonych jako „wyprzedaż” lub objętych akcją promocyjną, jest ograniczona. Realizacja zamówień na te towary następuje według kolejności wpływania do Sklepu zamówień od Klientów.
 27. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki zamówionych towarów. Od dnia 01.01.2020, w myśl artykułu 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. W związku z powyższym chęć otrzymania faktury dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej prosimy zgłaszać przed dokonaniem zakupów. W przypadku niezgłoszenia tego faktu, faktura do paragonu będzie wystawiana tylko dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 28. W przypadku, gdy zamówienie nie może być zrealizowane, niezależnie od powodu, Operator sklepu może odstąpić od umowy sprzedaży. W takiej sytuacji Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia poza roszczeniem o zwrot zapłaconej ceny.
 29. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru lub podania przez Klienta błędnych danych dotyczących adresu, na który przesyłka ma zostać doręczona, Operator sklepu zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta wynikającymi z tego kosztami.
 30. W przypadku uszkodzenia opakowania zewnętrznego przesyłki, Klient powinien odmówić jej przyjęcia. Zawartość przesyłki należy sprawdzić przy jej odbiorze. W przypadku jakichkolwiek niezgodności w zawartości dostarczonej przesyłki, Klient powinien sporządzić, w obecności kuriera lub pracownika poczty, protokół niezgodności, który musi być podpisany przez Klienta i kuriera lub pracownika poczty dostarczającego przesyłkę, pod rygorem odmowy zasadności reklamacji. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym. Odebranie przesyłki potwierdzone podpisem Klienta jest równoważne z potwierdzeniem zgodności zawartości przesyłki ze złożonym zamówieniem.
 31. Warunkiem realizacji zamówienia są między innymi pełne i prawdziwe dane Klienta, które jesteśmy w stanie sprawdzić. Klient ma możliwość, na stronie Sklepu po zalogowaniu się, w zakładce „Twoje dane”, edycji swoich danych.
 32. Reklamacje można składać pisemnie na adres Operatora Sklepu internetowego podany w nagłówku regulaminu lub mailowo na następujący adres e-mail: reklamacje@nowegumy.pl. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Operatora Sklepu internetowego.
 33. Odpowiedzialność Lucky Star Polska Sp. z o. o. z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, będących przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, jest wyłączona.
 34. Do korzystania ze Sklepu internetowego nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 35. Zabronione jest dodawanie w formularzu rejestracyjnym lub w korespondencji prowadzonej ze Sklepem internetowym treści o charakterze bezprawnym.
 36. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Klienta i wysłania przez Lucky Star Polska Sp. z o.o. lub podmiot działający w jego imieniu wezwania do zapłaty lub dalszej korespondencji związanej z opóźnieniem w zapłacie Klient będzie zobowiązany uiścić opłatę dodatkową w wysokości 25 zł za każde wezwanie lub inne pismo wysłane do Klienta w związku z opóźnieniem w zapłacie.
 37. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Lucky Star Polska Sp. z o.o., 90-619 Łódź, ul. Pogonowskiego 56-58.
 38. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.
 39. W przypadku, gdy Klient życzy sobie, aby zamówione towary były dostarczane bezpośrednio do klienta Klienta, Klient, jako administrator danych osobowych swoich klientów (zwanymi dalej „Danymi osobowymi odbiorców”), powierza Operatorowi Sklepu dokonywanie, w imieniu Klienta, przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych poniżej:
  1. Operator Sklepu uprawniony jest do dokonywania przetwarzania Danych osobowych odbiorców w imieniu Klienta wyłącznie w celu i w sposób określony poniżej.
  2. Polecenie dokonywania przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail.
  3. Dane osobowe dotyczą następujących kategorii osób: klienci będący odbiorcami zamówionych przez Klienta towarów.
  4. Klient powierza Operatorowi Sklepu dokonywanie, w imieniu Klienta, przetwarzania Danych osobowych odbiorców w zakresie następujących czynności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  5. Klient powierza Operatorowi Sklepu dokonywanie przetwarzania Danych osobowych odbiorców w celu dokonania dostawy i rozliczenia zakupionych przez Klienta towarów.
  6. Operator Sklepu oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych osobowych odbiorców spełniało wymogi obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych osobowych odbiorców.
  7. Operator Sklepu zobowiązany jest do:
   1. podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych osobowych odbiorców i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania Danych osobowych odbiorców środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych osobowych odbiorców,
   2. prowadzania wymaganej obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych dokumentacji ochrony danych, w tym wszelkich polityk, rejestrów, wykazów zbiorów,
   3. współpracowania, na każde żądanie, z jakimkolwiek organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ,
   4. dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych osobowych odbiorców, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działania zaradcze,
   5. zapewnienia by:
    • dostęp do Danych osobowych odbiorców miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Operatora Sklepu,
    • osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych odbiorców zobowiązały się na piśmie do zachowania w tajemnicy tych Danych osobowych odbiorców oraz sposobów ich zabezpieczenia,
   6. operator Sklepu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o:
    • jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych osobowych odbiorców, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia,
    • stwierdzonym przez Operatora Sklepu naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Danych osobowych odbiorców lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem (opisem):
     • charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą,
     • możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych,
     • środków zastosowanych lub proponowanych przez Operator Sklepu w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków,
     • zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Danych osobowych odbiorców.
  8. Operator Sklepu zobowiązany jest do wspomagania Klienta, w sposób przez niego określony, we wszelkich sprawach dotyczących Danych osobowych odbiorców, w szczególności poprzez:
   1. udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji,
   2. udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów,
   3. umożliwianie:
    • wglądu lub zapisania informacji przechowywanych w systemach informatycznych,
    • dokonywania przeglądów stanu systemów informatycznych,
    • przeprowadzania testów zabezpieczeń systemów informatycznych.
  9. Obowiązek, o którym mowa powyżej dotyczy także wspierania Klienta w wywiązywaniu się z obowiązku udzielania osobie, której dane dotyczą informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych oraz wszelkich innych obowiązków Klienta, wynikających z korzystania przez osobę, której dane dotyczą z przysługujących jej praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
  10. Klient wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Operatora Sklepu z usług innego podmiotu przetwarzającego (zwanego dalej „Innym podmiotem przetwarzającym”) w celu wykonywania w imieniu Klienta wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania Danych osobowych.
  11. Operator Sklepu zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Klienta o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Innych podmiotów przetwarzających – w takim wypadku Klient uprawniony jest do wyrażenia wiążącego sprzeciwu wobec takich zmian.
  12. Informacja obejmująca zamierzone zmiany, winna zostać przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej Klienta powinna zawierać:
   1. imię i nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe Innego podmiotu przetwarzającego,
   2. określenie czynności przetwarzania Danych osobowych odbiorców, w celu wykonywania których Operator Sklepu będzie korzystać z usług Innego podmiotu przetwarzającego.
  13. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku gdy Inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych osobowych odbiorców, pełna odpowiedzialność wobec Klienta za wypełnienie obowiązków Innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Operatorze Sklepu.
  14. Klient uprawniony jest do przeprowadzania audytu Operatora Sklepu w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania Danych osobowych odbiorców z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania przez Operatora Sklepu ciążących na nim obowiązków.
  15. O zamiarze przeprowadzenia audytu Klient zobowiązany jest zawiadomić Operatora Sklepu z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, przy czym w przypadku uzyskania przez Klienta informacji o rażącym naruszeniu przez Operatora Sklepu obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub niniejszego Regulaminu, Klient uprawniony jest do przeprowadzenia audytu bez uprzedniego zawiadomienia.
  16. Klient ma prawo wskazać osoby upoważnione do przeprowadzenia audytu w jego imieniu.
  17. Klient uprawniony jest do przekazania Operatorowi Sklepu, po przeprowadzonym audycie, pisemnych zaleceń i wytycznych wraz z terminem ich realizacji, nie krótszym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni. Operator Sklepu zobowiązany jest do wykonania sformułowanych zaleceń pokontrolnych, dotyczących w szczególności zabezpieczenia Danych osobowych odbiorców pod względem technicznym i organizacyjnym oraz sposobu wykonywania czynności ich przetwarzania.
  18. Operator Sklepu uprawniony jest do wykonywania czynności przetwarzania w imieniu Klienta przez czas obowiązywania umowy sprzedaży oraz czas potrzebny na realizację usług na rzecz Klienta przez Sklep, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sklepu na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń, a także upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych lub innych obowiązków prawnych.
  19. Po zakończeniu przetwarzania Danych osobowych odbiorców, niezależnie od sposobu lub przyczyny, Operator Sklepu zobowiązany jest, na swój koszt i ryzyko, do:
   1. niezwłocznego zwrócenia Danych osobowych odbiorców Klientowi i następnie usunięcia wszelkich istniejących ich kopii,
    lub
   2. niezwłocznego usunięcia Danych osobowych odbiorców według wyboru Klienta.
  20. Dane osobowe odbiorców lub ich kopie powinny zostać usunięte przez Operatora Sklepu w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zakończenia przetwarzania z uwzględnieniem terminów wymienionych w punkcie R powyżej.
  21. W pozostałych sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem w zakresie przetwarzania Danych osobowych odbiorców zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
 40. Umowa zostaje zawarta w języku polskim.
 41. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane, w tym także ceny produktów nie są wolne od błędów oraz innych braków. Ewentualne błędy oraz braki nie są podstawą do jakichkolwiek roszczeń. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z handlowcem.
 42. Lucky Star Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 43. Niniejszy regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.01.2020 godz. 00:00.